X
i How can we help?
X

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư về Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng với thông tin được thu thập bởi chúng tôi ở trang web này (trang "Web").

Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là để thông tin cho người dùng cách mà Essilor Việt Nam, bao gồm các chi nhánh, văn phòng hợp tác và địa chỉ liên kết, mà chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi tìm cách tuân thủ tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.


1. Định nghĩa

"Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào, dù là đúng hay không, về một cá nhân có thể được xác định (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập.

2. Sử Dụng Có Điều Kiện của Trang Web Này

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này và nội dung của nó, bạn đồng ý mà không có bất kỳ giới hạn hoặc tiêu chuẩn nào đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này.

3. Điều Khoản Sử Dụng

Việc bạn sử dụng trang web này và nội dung của nó cũng phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng được công bố trên trang web này.

4. Sự thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

Bằng cách đăng ký trên trang web, yêu cầu thông tin, gửi nhận xét hoặc tham gia một số trò chơi, ưu đãi, v.v., chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân.

 • Nhìn chung, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân cho dù thông qua trang web này hay cách khác, chỉ khi bạn tự nguyện gửi Dữ liệu Cá nhân, bao gồm:
 • trong quá trình tham gia các dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp tài liệu hay thông tin cho chúng tôi;
 • khi bạn giao tiếp hoặc tương tác với chúng tôi qua điện thoại, thư từ, fax, cuộc họp mặt đối mặt, Trang web, email của chúng tôi hoặc bất kỳ phương thức liên hệ nào khác;
 • CCTV ghi âm trong khi bạn đang ở trong cơ sở của chúng tôi;
 • khi bạn tham dự một hội thảo hoặc bất kỳ sự kiện nào khác do chúng tôi tổ chức và / hoặc điều hành;
 • khi bạn yêu cầu được bao gồm trong email của chúng tôi hoặc bất kỳ danh sách gửi thư nào khác, hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc cho biết sự quan tâm của bạn trên Trang web này;
 • khi bạn nộp đơn xin việc làm hoặc cung cấp tài liệu hoặc thông tin như hồ sơ của bạn, từ các cơ quan tuyển dụng hoặc tài liệu tham khảo việc làm;
 • từ các nguồn thông tin công cộng, dịch vụ tìm kiếm và các bên thứ ba khác;
 • khi bạn gửi ý kiến ​​cho chúng tôi;
 • khi bạn tham gia một số trò chơi, khuyến mãi, v.v.
 • khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi; và
 • khi bạn gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác hoặc bất kỳ tính năng nào khác của Trang web.
 • Nếu bạn không muốn thu thập dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng không gửi dữ liệu đó.
 • Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba, bằng cách gửi Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, bạn cũng tuyên bố với chúng tôi rằng bạn đã thông báo cho bên thứ ba đó về các điều khoản của Chính sách Bảo mật này và được sự đồng ý của bên thứ ba đó để tiết lộ Dữ liệu cá nhân của mình và các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

5. Mục đích của việc sử dụng và / hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn, để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các khu vực và tính năng nhất định và để liên lạc với bạn về các hoạt động của bạn trên Trang web này.
 • Để chia sẻ nó với các công ty hoặc huấn luyện viên liên quan và liên quan (“Các Bên liên quan”) theo yêu cầu để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi liên quan đến Website (như quản trị Website, khuyến mãi, tiếp thị, phân tích dữ liệu, dịch vụ khách hàng, giao hàng dịch vụ hoặc các tính năng khác trên đó);
 • Để cung cấp cho bạn thông tin sản phẩm hoặc khuyến mại và các ưu đãi khác từ chúng tôi hoặc các Bên liên quan của chúng tôi, để cải thiện các dịch vụ và thông tin liên lạc của chúng tôi cho bạn;
 • Đối với các mục đích khác được nêu ra khi Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập hoặc trong bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào áp dụng cho các tính năng cụ thể của Trang web;
 • Đối với tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, quy định, quy tắc, hướng dẫn, hướng dẫn, cơ quan quản lý, lệnh tòa án, và các yêu cầu tương tự khác;
 • Vì mục đích hoặc liên quan đến thủ tục pháp lý hoặc cần thiết cho việc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại pháp lý hoặc công bằng nào; và
 • Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của Người dùng Trang web, công chúng hoặc vì lợi ích an ninh quốc gia;
 • Để quản lý an ninh cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng công nghệ của chúng tôi;
 • Đối với bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến bất kỳ điều nào ở trên khi chúng tôi cho là phù hợp, miễn là việc sử dụng đó không được trái với bất kỳ luật hoặc quy định nào có hiệu lực.

6. Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn

 • Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Về vấn đề đó, chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của bạn cho phép chúng tôi làm như vậy.
 • Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không cần bạn đồng ý trước trong một số trường hợp nhất định, phù hợp với các yêu cầu của luật hiện hành.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên sau:
 • cho các Bên liên quan hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận hành hoặc hành chính, chẳng hạn như dịch vụ chuyển phát nhanh, viễn thông, công nghệ thông tin, thanh toán, xử lý biên chế, đào tạo, nghiên cứu thị trường, lưu trữ, lưu trữ, dịch vụ hỗ trợ khách hàng;
 • cho bất kỳ cơ quan chức năng nào có liên quan, bao gồm các cơ quan quản lý chuyên nghiệp và / hoặc các cơ quan thực thi pháp luật, dù là địa phương hay ở nước ngoài;
 • trong phạm vi cần thiết để tuân thủ mọi luật, quy định, quy tắc, chỉ đường, nguyên tắc và các yêu cầu tương tự khác;
 • nơi được pháp luật cho phép, đối với các đối tác kinh doanh và từ thiện bên ngoài liên quan đến các sự kiện và hội thảo khuyến mại của chúng tôi; và
 • cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn.
   

7. Chuyển dữ liệu cá nhân

Bạn hiểu rõ hơn, thừa nhận và đồng ý rằng Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao, xử lý, truy cập và / hoặc được lưu trữ bên ngoài Việt Nam. Do đó, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến, được xử lý, truy cập và / hoặc lưu trữ ở các quốc gia có luật bảo vệ khác nhau, có thể không nhất thiết phải so sánh được với Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng bất kỳ bên nào mà chúng tôi chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn sang bên ngoài Việt Nam đều có tiêu chuẩn bảo hộ tương đương và cho tổ chức chuyển giao đó tuân thủ các yêu cầu của luật địa phương hiện hành.
 

8. Thu thập thông tin bổ sung

Khi bạn duyệt và sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn thường làm như vậy và chúng tôi không ở Trang web của chúng tôi tự động thu thập Dữ liệu Cá nhân, bao gồm địa chỉ email của bạn trừ khi bạn cung cấp trực tiếp.
Tuy nhiên, bạn có thể muốn lưu ý những điều sau:
Địa chỉ IP của bạn

Địa chỉ IP là số được gán tự động cho máy tính của bạn khi bạn kết nối với Internet.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn sẽ được tự động đăng nhập vào máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi và quản trị trang web của chúng tôi.


Từ địa chỉ IP của bạn, chúng tôi có thể xác định khu vực địa lý chung mà bạn đang truy cập vào Trang web của chúng tôi; tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể xác định chính xác vị trí địa lý mà bạn đang truy cập vào Trang web của chúng tôi.

ói chung, chúng tôi không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ điều gì sẽ cho phép chúng tôi xác định bạn trừ khi được yêu cầu bởi luật và quy định hiện hành.


Cookies


Cookie là yếu tố dữ liệu mà trang web có thể lưu trữ trên máy tính của bạn.


Chúng tôi sử dụng cookie trong một số phần của Trang web để lưu trữ tùy chọn của người dùng và ghi lại thông tin phiên và các thông tin kỹ thuật khác. Điều này cũng có thể được sử dụng để giúp cá nhân hóa các dịch vụ trên trang web của chúng tôi.

Thông tin này có thể bao gồm loại Trình duyệt Internet hoặc máy tính của bạn, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ internet, số lượt truy cập trang và nhân vật cũng như thời lượng của các lần truy cập đó.


Xin lưu ý rằng chúng tôi theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.


Bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào được thu thập theo cách này sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền và chúng tôi (hoặc người được chỉ định của chúng tôi) có quyền sử dụng bất kỳ hoặc tất cả tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà không cần thông báo, trách nhiệm hoặc bồi thường cho bạn luật áp dụng.


Nếu bạn muốn vô hiệu hóa các cookie được liên kết với các công nghệ này, bạn có thể làm như vậy bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet của bạn. Tuy nhiên, khả năng sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ tính năng nào có trên trang web của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến chúng.


Vui lòng tham khảo tài liệu trình duyệt Internet của bạn để kiểm tra xem cookie đã được bật trên máy tính của bạn hay để điều chỉnh cài đặt trình duyệt Internet của bạn để không nhận cookie
 

9. Độ chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác và đầy đủ nếu Dữ liệu cá nhân của bạn có khả năng được chúng tôi sử dụng để đưa ra quyết định ảnh hưởng đến bạn hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Do đó, vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi các thông tin cập nhật của bạn cho chúng tôi bằng văn bản cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ phát sinh từ sự thiếu sót của bạn và không cập nhật cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào trong Dữ liệu Cá nhân của bạn mà ban đầu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

 

10. Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp sao cho Dữ liệu Cá nhân của bạn thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi bị phá hủy và / hoặc ẩn danh ngay khi có lý do cho rằng (i) mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập không còn được phân phát ; và (ii) việc lưu giữ như vậy không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nào khác.

11. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ sắp xếp bảo mật hợp lý để ngăn chặn mọi truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, rò rỉ, mất mát, hư hỏng và / hoặc thay đổi Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Tuy nhiên, trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại mà bạn có thể phải chịu do bất kỳ tổn thất, truy cập trái phép, lạm dụng hoặc thay đổi nào của bất kỳ bên thứ ba nào. hoàn toàn do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.


12. Siêu liên kết và trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa siêu liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba điều hành với các chính sách về quyền riêng tư và xử lý dữ liệu cá nhân khác nhau.
Việc sử dụng siêu liên kết và truy cập vào các trang web của bên thứ ba là hoàn toàn và hoàn toàn chịu rủi ro và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc chính sách bảo mật liên quan đến trang web của bên thứ ba đó cũng như bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ quyền truy cập vào các trang web của bên thứ ba đó.
Đó là vào bạn để đánh giá độc lập và để xem xét các chính sách bảo mật của các trang web liên kết từ trang web của chúng tôi.13. Rút lại sự đồng ý, truy cập và sửa chữa dữ liệu cá nhân của bạn
 

Nếu bạn, bất cứ lúc nào:
(a) có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi;
(b) muốn rút lại sự chấp thuận của bạn cho bất kỳ việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân nào của bạn như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này; hoặc là
(c) muốn có quyền truy cập và sửa chữa các hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của bạn;
Vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua thông tin chi tiết được ghi dưới đây:
[Nhập Thông tin liên hệ vào]
Vui lòng cho biết trong tiêu đề chủ đề bản chất của truy vấn của bạn (ví dụ: Nếu nó liên quan đến yêu cầu truy cập, bạn có thể chèn các từ "Yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân" trong tiêu đề chủ đề).
Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu trên trong thời gian hợp lý.
Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi các chi phí hợp lý của bạn từ bạn liên quan đến việc cấp quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tính phí bạn yêu cầu sửa hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Khi bạn đồng ý sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn thừa nhận và chấp nhận rằng chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho bạn một số hàng hóa và / hoặc dịch vụ nhất định và chúng tôi có thể ngừng cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ cho bạn không chịu trách nhiệm với bạn.14. Thẩm quyền

Tất cả các vấn đề liên quan đến Trang web bao gồm Chính sách bảo mật hiện hành đều chịu sự điều chỉnh của luật Việt Nam và bạn đồng ý gửi cho tòa án địa phương không có thẩm quyền độc quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.
Người dùng truy cập trang web phải đảm bảo rằng họ tuân thủ luật pháp hiện hành tại địa phương.


15. Chuyển giao tài sản

Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua tài sản. Nếu một pháp nhân khác mua lại chúng tôi hoặc tất cả hoặc tất cả hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, Dữ liệu cá nhân và thông tin không nhận dạng cá nhân chúng tôi đã thu thập được về Người dùng có thể được chuyển cho thực thể đó. Trong trường hợp bất kỳ quá trình phá sản hoặc tổ chức lại được đưa ra hoặc chống lại chúng tôi, Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin thu thập được có thể được coi là tài sản của chúng tôi và có thể được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.
 

16. Tính hiệu lực

Nếu vì bất kỳ lý do nào, bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này đều bị vô hiệu hoặc không thể thi hành, nó sẽ bị cắt đứt trong phạm vi không có hiệu lực hoặc không thể thi hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.
 

17. Thay đổi

Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo rằng nó quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này cũng như Điều khoản Sử dụng và mọi thông tin khác có trên Trang web này. và theo quyết định tuyệt đối của nó.
Bạn được khuyến khích truy cập trang web của chúng tôi theo thời gian để đảm bảo rằng bạn được thông báo đầy đủ về các chính sách mới nhất của chúng tôi liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bằng cách tiếp tục tương tác với chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản hiện hành của Chính sách bảo mật này, vì vậy được cập nhật theo thời gian.